Palmlunds Skolor_logo

Bolagsordning

2011-12-01


 

 

§ 1  Firma

Bolagets firma är Palmlunds Skolor AB.

§  2  Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Svalöv.

§  3  Verksamhet

Bolaget skall vara moderbolag till förskole/skolkoncern samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§  4  Aktiekapital

 Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 rösträtt.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 40 000 och B-aktier till ett antal av högst 40 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fodringskvittning gäller

att       gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,

att       aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas
           samtliga aktieägare, samt

att       om inte hela antaler aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges
           ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
           äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsfonder eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fodringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapital genom fondemission har aktieägaran företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier i seria B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Van nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfoderlig av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§  5  Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§  6  Styrelse

Styrelsen består av 1 - 10 ledarmöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§  7  Revisorer

Bolaget ska välja 1 -2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§  8  Kallelse

Kallelse till bolagstämman ska ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§  9  Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På stämman ska följande ärdenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behögigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 7. Beslut

  a)  om fastställande av resultatsräkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)  om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
   
 8.  Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i rösttalet.

§  10  Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0701 - 0630

§  11  Samtycke

Överlåtelse av aktie till ny ägare på annan grund än förköp enligt endan får ska endast efter samtycke av bolagsstämma.

Styrelsen ska genast kalla till bolagsstämma att inom två månader från styrelsens mottagande av ansökan fatta beslut om samtycke

Samtycke ska antingen ges eller vägras och då avse samtliga aktier som ansökan gäller. Inom en månad från bolagstämmans beslut ska styrelsen skriftligen meddela beslutet till den som ansökt om samtycke.

Vägras samtycke ska bolaget, om överlåtaren i sin ansökan har begärt det, anvisa annan förvärvare som är beredd att överta aktierna, varvis betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Aktieägare som inte är nöjd med beslut rörande samtycke får inom två månader från det att bolagets beslut i fråga om samtycke skickades till överlåtaren påkalla skilje-förfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

§  12  Förköp

Aktieägare som önskar överlåte alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt ovan, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare och detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förköp. A-aktieägare har företräde att köpa erbjuden A-aktie och B-aktieägare har företräde att köpa erbjuden B-aktie.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, som samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav av A- respektive B-aktier. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förköpsrätten får begagnas för minde antal aktier än erbjudandet omfattar

Om aktieägaren och den som begärt förköp inte är överens i någon fråga som rör förköpet, får den som har begärt förköp inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedoms-institut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

§  13  Hembud

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningen eller aktiebolagslagens bestämmelser om samtycke eller förköp inte är tillämpliga, skall följande gälla

Har aktie övergått till annan person, ska sktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid strykas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan til den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. A-aktien har företräde att lösa hembjuden A-aktie och B-aktieägare har företräde att lösa hembjuden B-aktie.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav av A- respektive B-aktier.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarnade. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställs, aktien ej inom en månad därefter inlöses, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Palmlunds Skolor AB     l     Månsabovägen 61     l     268 31 SVALÖV     l     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     l     0768-580042