Kvinnlig lärare som håller en bok i handenPå våra skolor och förskolor ska barn, elever och personal trivas, utvecklas och känna sig trygga. Personalen arbetar därför kontinuerligt och systematiskt för att undersöka och förbättra kvaliteten på både utbildningen och arbetsmiljön tillsammans med barnen, eleverna och deras vårdnadshavare. Vi vill ligga i framkant när det gäller pedagogisk utveckling, undervisning och organisation. För att kunna göra det tar vi stöd i modern forskning och erbjuder våra anställda kompetensutveckling både internt och externt.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I juni 2016 beslutade ledningsgruppen för Palmlunds Skolor att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i hela koncernen. Ledningssystemet innehåller riktlinjer och information som bygger på våra skyldigheter enligt lagar och andra styrdokument, vårt värdegrundsdokument ”Mål och Mening” samt upparbetad kunskap inom koncernen om best practice.

Varje förskola och skola har egna rutiner som styr kvalitetsarbetet, men alla följer de riktlinjer som finns i vårt ledningssystem. Tack vare detta kan våra rektorer och förskolechefer jämföra sina resultat och utbyta erfarenheter och på så sätt höja kvaliteten i våra verksamheter tillsammans.